Terms of Service

Warunki korzystania z usługi

1. Warunki
Wchodząc na stronę https://ksppolonia.pl/, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z usługi, wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z tej strony ani uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione przez obowiązujące prawo autorskie i prawo dotyczące znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie
Zezwala się na tymczasowe pobranie jednego egzemplarza materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej Ksppolonia wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego wglądu. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a na mocy tej licencji nie możesz:
modyfikować lub kopiować materiałów;
używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Ksppolonia;
usuwać z materiałów wszelkich zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
przenieść materiały na inną osobę lub “mirrory” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Ksppolonia w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności .
Materiały na stronie internetowej Ksppolonia są udostępniane na zasadzie “tak jak jest”. Ksppolonia nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
Ponadto Ksppolonia nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach, do których prowadzą odnośniki z tej strony.

4. Ograniczenia
W żadnym wypadku Ksppolonia ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym m.in. za utratę danych lub zysków, czy też z tytułu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów znajdujących się na stronie internetowej Ksppolonia, nawet jeżeli Ksppolonia lub jej upoważniony przedstawiciel zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów
Materiały pojawiające się na stronie internetowej Ksppolonia mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Ksppolonia nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów zamieszczonych na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Ksppolonia może w każdej chwili i bez uprzedzenia dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej. Ksppolonia nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki 
Ksppolonia nie dokonała przeglądu wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Ksppolonia dla tej strony. Korzystanie z każdej takiej strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje
Ksppolonia może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić niniejszy regulamin dla swojej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

8. Prawo właściwe
Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub miejscu.